සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ශ්‍රේණිය 1 සිට දේශීය උ/පෙ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති. ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිත පන්ති
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ සහ උ/පෙ කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 5-13 / IELTS / ඉංග්‍රීසි කථනය
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
Physics for Local and London - A/L and O/L
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
සා/පෙළ ගණිතය සඳහා ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ කොළඹ
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
වයලීනය පන්ති - නුගේගොඩ
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල කථනය
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
සා/පෙළ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 - 11
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
පෙර පාසල් ළමුන්ගේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා මාර්ගගත කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
GCE උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
සා/පෙළ ගණිතය උපකාරක පන්ති
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
Yoga Vibes Space - යෝග පන්ති
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ඔන්ලයින් සහ භෞතික (දෙහිවල)
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ගිණුම්කරණය පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
සිංහල භාෂාව පන්ති - කොළඹ
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
Business සහ ගිණුම්කරණය Studies - ශ්‍රේණිය 10/11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනය
උපකාරක පන්තියේ විස්තර
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry