උර්දු භාෂා පන්ති
The Urdu Language Center has been established by the High Commission of Pakistan as part of Pakistan Culture, Education and Urdu Language Learning Center.
ස්ථානය: කොළඹ 07

Business Communication, Presentation Skills, ඉංග්‍රීසි Language
Antoinette Vanlangenberg (ස්ත්‍රී) - Over 25 years experience, M. A. in Linguistics (KLN), PGD in TESL (CMB), B. A. in English (KLN), Former Head of ELTU.
ස්ථානයන්: පන්නිපිටිය

භාෂා පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ජපන් භාෂාව
ආයතනය: School of Modern Languages - B.A [University of Kelaniya], Former University lecturer in Japanese language.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, රාජගිරිය

ගිණුම්කරණය (Online)
Hameed Yakoob (පුරුෂ) - MBA., Over 20 years experience.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Malinda Attanayake (පුරුෂ) - BSc [University of Moratuwa], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව

කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව
Dinuka Jayasooriya (පුරුෂ) - Bachelor's Degree in the Liberal Arts: Chemistry, College of Chemical Sciences.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ
Piyumi Amarasena (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, Faculty of Arts, University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
Mrs. S Devaraja (ස්ත්‍රී) - A teacher who has teaching experience for more than 20 years at a leading school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මාදිවෙල

ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගණිතය, ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව
Preveena Thayaparan (ස්ත්‍රී) - Associate degree in Engineering. Final year LLB degree.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

වයලීනය පන්ති - නුගේගොඩ
Heshan Vithanagama (පුරුෂ) - වයලීන විශාරද.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති -කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ආයතනය: ICT TuitionLK - Post Graduate qualified and experienced teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති
Saravana Kumar (පුරුෂ) - Part time Teacher, Working for DMS Electronics - D.I.L - BBA (business Administration).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 05

මහනුවර - After O/L or A/L - Learn to speak in English just in three months
Wasantha Samarawickrema (ස්ත්‍රී) - Executive Diploma in Business Administrating from the University of Colombo.
ස්ථානයන්: නුගවෙල, මහනුවර

සංයුක්ත ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
Classes conducted by an Island Rank Engineer in Sinhala /​English medium.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති by a graduate teacher
A Graduate (BSc) teacher attached to a leading Colombo girls' school conducts classes.
ස්ථානය: කොළඹ

උපකාරක පන්ති වසර 7 සිට සා/පෙළ සිසුන් සඳහා
S Y (ස්ත්‍රී) - A university student pursuing a BSc (Hons) Degree in Applied Accounting and ACCA.
ස්ථානය: කොළොන්නාව

උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අමතර පන්ති
Yamuna Coorey (ස්ත්‍රී) - An experienced media studies teacher.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, මොරටුව

Sound Engineering සහ music technology
උපදේශක: J.M Dilan Jeewantha Lakmal (පුරුෂ‍) - Level 2 VRQs in Sound Engineering and Music Technology (7603) City and Guilds (UK).
ස්ථාන: පිළියන්දල

ගණිතය සහ ICT - Grade 6 to O/L students
උපදේශක: Prabuddha Sudasinghe (පුරුෂ‍) - Following Computer Science Degree at NIBM and UCSC, Over 9 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ උ/පෙ සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති
Isuru Deshan (පුරුෂ) - Bachelor of Network Technology Degree [University of Vocational Technology, Rathmalana].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල, මාතර

Win Smart Institute & Nursery - දෙහිවල
Institute: Win Smart Institute & Nursery - Nursery school for your child.
ස්ථානය: දෙහිවල

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
Manickam Kageepan (පුරුෂ) - Bachelor of education, National Diploma in Teaching Maths, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, චාවකච්චේරි, යාපනය

අමතර පන්ති - විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9
Meera (ස්ත්‍රී) - A final year medical student with first classes in the previously held bar exams.
ස්ථානයන්: නාවල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

මනෝ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල් (9-1, AS, IAL) / කේම්බ්‍රිජ් (AS, IAL)
Dushika (ස්ත්‍රී) - BSc Psychology - Missouri University Of Science & Technology, MSc Clinical & Health Psychology - University of West London.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මීගමුව, වත්තල

සා/පෙළ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Thushara Sampath Perera (පුරුෂ) - BA, Diploma in education, Over 7 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ

 Advertise Here