සිංහල |  தமிழ் |  English

ictict

G.C.E. உ/த தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
H M M Kumari Hennayake (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​2​-​4​3​2​4​4​1​1​ ​|​ ​0​7​2​2​-​4​4​9​2​3​4​ ​|​ ​0​1​1​-​2​0​9​8​8​6​7
விபேர் :
0​7​2​4​3​2​4​4​1​1
வாட்ஸாப்ப் :
மேலும் தகவலுக்கு :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode G.C.E. உ/த தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
MA (Kelaniya)
Med (OUSL)
BA (Hons.) (Colombo)
PGDE (Colombo)
IPICT
Dip. in Counseling
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Communication and Media study
Advanced Level
Individual and group class, online class
Sinhala Medium

100% ක් අසමසම ප්‍රතිපලය ඉදිරියටත්. අපගේ Facebook පිටුව වෙත යොමු වන්න. Kumari Hennay

සියලු විමසීම් - 072-4324411/0722-449234 / 011-2098867
Whatsapp - 0724324411
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
H M M Kumari Hennayake பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry