සිංහල |  தமிழ் |  English

கணக்கியல் வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் மற்றும் வணிக - தரம் 10/11, சா/த மற்றும் உ/த (உள்ளூர் / லண்டன்)

தொடர்பு விபரங்கள்

ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I posses a Degree in Business Management & Accounting, Post Graduate Diploma in Marketing and Certificate in English teaching. I have years of experience in teaching
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Accounting
Business Studies
Economics
Commerce
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry