සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

ඇමතුම් විස්තර

ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I posses a Degree in Business Management & Accounting, Post Graduate Diploma in Marketing and Certificate in English teaching. I have years of experience in teaching
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Accounting
Business Studies
Economics
Commerce
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaසොයන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry