සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙමළ

Sandya Paranagama (ස්ත්‍රී) - වසර 16ක සේවා පළපුරුද්ද සසමඟින් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් වැඩි ම A සාමාර්ථ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙමළ
දෙවන බස දෙමළ - 1 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා

Raj Kumara (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී කොටස් විශ්ව විද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉස්ලාම් ධර්මය

Nisar Pathima (ස්ත්‍රී) - ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කළා.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

Angeline Kishoba (ස්ත්‍රී) - 10 years experience of an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

Lalith Rathnayaka (පුරුෂ) - Online and physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9
Jayodaya Education Center - අතුරුගිරිය

ආයතනය: Jayodaya Education Center - Classes conducted by qualified and experienced teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Jayodaya Education Center - අතුරුගිරිය
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sandani Wanigasinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate University of Sri Jayawardenepura, Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Counselling Dip in SITC Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්

N.M. Namalee (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (National Y.S.C.), Diploma in Tamil Teacher Training (National Y.S.C)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්
දෙමළ ගුරුවරියක්

Gayathri Sivanathan (ස්ත්‍රී) - Over 7 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ගුරුවරියක්
දෙමළ භාෂාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-9

Imashini Hewage (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. (Hons) in Translating Studies - University of Kelaniya, Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-9
ඔන්ලයින් පන්ති - Mastering minds

Zeruya (ස්ත්‍රී) - UK master's degree holder, Currently working as a teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
3 - 9 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා හොඳම දෙමළ පන්තිය

Amaya (ස්ත්‍රී) - A well experienced teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම

Sisira Vijayarathna (පුරුෂ) - පශ්චාත් උපාධි, දෙමළ භාෂා, පරිවර්තන ඩිප්ලෝමා, කොළඹ ප්‍රධාන ජාතික පාසලක ගුරුවරයෙකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම
දෙමළ, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා පන්ති

Shazna (ස්ත්‍රී) - BSc in Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry