සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Success Institution - මීගමුව

Qualifications : GCE O/L, GCE A/L, Diploma in AMI, Strategic Management & Leadership (Post Graduation) - Reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Success Institution - මීගමුව
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
3 - 9 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා හොඳම දෙමළ පන්තිය

Amaya (ස්ත්‍රී) - A well experienced teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ගුරුවරියක්

Gayathri Sivanathan (ස්ත්‍රී) - Over 7 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ගුරුවරියක්
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

Lalith Rathnayaka (පුරුෂ) - Online and physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති

Upeksha Marasinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (University of Colombo), Undergraduate in University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry