සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Yashen Patabendige (පුරුෂ) - Individual or group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Sandamali Herath (ස්ත්‍රී) - B.A. (Special) [University of Colombo], Diploma in Counselling [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති

Upul Indrajith (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), PGDE (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි

V K Nawarathne (පුරුෂ) - අවුරුදු 40 ක ඉගැන්වීමේ සහ විභාග උත්‍ර පත්‍ර පරීක්ෂණ පළපුරුද්ද සහිත හිටපු විෂය භාර ගුරු සහ විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Erandi Thakshila (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in History [University of Ruhuna]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Uthpala Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), Government school Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති

Deeptha Gunarathne (පුරුෂ) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති
ශ්‍රේණිය 9 - 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

ලසන්ත පී වත්තෙගෙදර (පුරුෂ) - B.A. [University of Sri Jayewardenepura], Edu. in Dip.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9 - 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11

Indika Bopage (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), Diploma in History (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 10/11
ඉතිහාසය, බුද්ධාගම සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය පන්ති

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Buddhist Culture [University of Kelaniya], Diploma in History [University of Jayawardanapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, බුද්ධාගම සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය පන්ති
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Arooshiya Fawaz (ස්ත්‍රී) - Teaching experience more than 10 years in the relevant field, Worked as senior section teacher in a repudiated school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ භූගෝල විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
තනි හා කණ්ඩායම් පංති - ඉතිහාසය, දේශපාලන විද්‍යාව

Laksika Lakmali (ස්ත්‍රී) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා විශේෂවේදී දෙවෙනපෙළ ඉහළ පංති සාමාර්ථයක් සහිතව උපාධිය හැදෑරුවෙකි.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තනි හා කණ්ඩායම් පංති - ඉතිහාසය, දේශපාලන විද්‍යාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry