සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
බුද්ධාගම සහ සිංහල

Classes offered by Tharushi Diluka [B.A. University of Kelaniya, Diploma in Korean - SDTI Campus]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධාගම සහ සිංහල
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
ශ්‍රේණිය 6-11 බුද්ධාගම පන්ති සහ ශ්‍රේණිය 6-8 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

බුත්තල ඤාණසිරි හාමුදුරුවෝ (පුරුෂ) - කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිලාභී, සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මය සම්මන්ත්‍රණ දේශක, පාලි භාෂාව පර්ශදය, පාඨමාලා දේශක.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 බුද්ධාගම පන්ති සහ ශ්‍රේණිය 6-8 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 8

Sewmini Wijekoon (ස්ත්‍රී) - Working in an International School, Following a diploma in Preschool Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 8
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඇතිලිවැවේ හාමුදුරුවන්

Athiliwawe Hamuduruwo (පුරුෂ) - B.A. (BPU)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඇතිලිවැවේ හාමුදුරුවන්
සෞඛ්‍යය විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nadee Tharangani (ස්ත්‍රී) - A School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍යය විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
බුද්ධ ධර්මය උපකාරක පන්ති - 6 වසරේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා

Sudil Dulran (පුරුෂ) - O/L - A passes for 9 subjects, A/L - Three passes in maths stream


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Abeysinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) and MA [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඉතිහාසය පන්ති

Kanchana Asuramuni (පුරුෂ) - B.A. University of Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඉතිහාසය පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය හා ශාස්ත්‍රපති උපාධිය


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය පංති
බුද්ධාගම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Rev. Nandarathana Thero (පුරුෂ) - B.A(hon's) M.A, PGDE, MEd (reading ), Din in Eng, Dip in psy - counselling, 13 years experience in teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධාගම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
බුද්ධ ධර්මය මාර්ගගත හා කණ්ඩායම් පන්ති- 6-11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Shashi Wijekoon (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලෝමාධාරී, උපාධි අපේක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry