දේශීය විෂය නිර්දේශ පන්ති - 6 ශ්‍රේණිය සිට ඉහළට

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - First class Law Degree holder, Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි

T.S. Umayangana (ස්ත්‍රී) - රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය දෙවන වසරේ සිසුවියක් වන මා සිංහල භාෂාව පිළිබද විශේෂ්වේදී උපාධියක් හදාරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි
උපකාරක පන්ති - සිංහල, බුද්ධ ධර්මය

Rasika Deepani Gunasingha (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව (සිංහල) විශේෂවේදී උපාධිය [සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ (ඉංග්‍රීසි / සිංහල) / ශ්‍රේණිය 06-11 (ඉංග්‍රීසි / සිංහල)

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry