සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Hemantha Wijerathna (පුරුෂ) - National School Teacher, BSc, NDIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති

Sinhala medium ICT classes for grades 6, 7, 8, 9, PowerPoint, MS Excel, MS Word


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Fathima Anuf Azeez (ස්ත්‍රී) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Eng. Wajira Bandara (පුරුෂ) - BSc (Hons) Engineer - Peradeniya, 22 years Of experience, Former university lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Lakshitha Adikari (පුරුෂ) - BIT (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Piyumali Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in National Diploma in Teaching (ICT), Diploma in Business Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS [Australian Computer Society examination]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (දේශීය විෂය නිර්දේශය සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sakuni Balasuriya (ස්ත්‍රී) - BA Hons in Statistics, Minor ICT Sabaragamuwa University of Sri Lanka, ICT teacher Negombo South International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (දේශීය විෂය නිර්දේශය සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය), ICT ඉගැන්වීමේ වසර 7ක පළපුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
ගණිතය / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Sameera Arukwatta - OL ICT / Mathematics (Garde 10 / 11), Garde 6-9 ICT / Mathematics, AL ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Ms. Dushara Dinukshi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Software Engineering [Undergraduate]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry