සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි

Susantha Liyanage (පුරුෂ) - Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති

Binari Ferdinand (ස්ත්‍රී) - HND in English Language [SLIATE], Diploma in English Language Teaching [Lyceum Academy], Diploma in Psychology and Counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය පන්ති - ශෂී තිලකරත්න

Shashi Thilakarathne (පුරුෂ) - Diploma in English, Higher Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය පන්ති - ශෂී තිලකරත්න
මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) ඉගැන්වීම

Dulanga Senanayake (ස්ත්‍රී) - Currently pursuing a Bachelor of Arts degree in English and Korean languages as an undergraduate at the University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) ඉගැන්වීම
ඉංග්‍රීසි පන්ති දිලුප් ලක්මාල් විසිනි

Dilup Lakmal (පුරුෂ) - BBM (Hon) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in English - Rajarata University of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති දිලුප් ලක්මාල් විසිනි
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 8

Sewmini Wijekoon (ස්ත්‍රී) - Working in an International School, Following a diploma in Preschool Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 11 - රශ්මි චන්ද්‍රසිරි

රශ්මි චන්ද්‍රසිරි (ස්ත්‍රී) - Learn English with the right tutor


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 11 - රශ්මි චන්ද්‍රසිරි
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති - කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති

Sandali Waththegedara (ස්ත්‍රී) - B.A. in TESL (Hons) Undergraduate [University of Sri Jayawardenepura]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති - කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - මල්ෂි දිසානායක

මල්ෂි දිසානායක (ස්ත්‍රී) - Diploma in English BMS [OUSL]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - මල්ෂි දිසානායක
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි පන්ති

සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි - නිවසට පැමිණ visits සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Priyadarshani Miss (ස්ත්‍රී) - BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus), National School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි - නිවසට පැමිණ visits සහ කණ්ඩායම් පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, සා/පෙළ

Asantha S Jayamanna (පුරුෂ) - BA in English (J'pura), HND in English, Dip. in Practical English Usage, Dip. in Psychology and Counseling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Ahamed T. Hussain (පුරුෂ) - Assured Diploma in English (DiE), Bsc. (Hons) in Psychology, Graduated Diploma in TESOL, Certificate in Teaching IELTS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry