සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
වැඩිහිටියන් සහ ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි

ආයතනය: NEC - English - Join with Practical English Course


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වැඩිහිටියන් සහ ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ - ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Raveendra Dissanayake (පුරුෂ) - B.A., Dip. in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 13

Manesha Yatawara (ස්ත්‍රී) - B.A. General (English, Greek and Roman Studies, Psychology), PGD in International Relations (Reading) University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 13
ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වාග් මාලාව, ඉංග්‍රීසි කථන

Amashi Narthana (ස්ත්‍රී) - I have been working as an ESL Teacher in Bond International Language Learning Centre, Kelaa, Maldives


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - 1 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණිය

Dehemi Ranawaka (ස්ත්‍රී) - DELF Qualified, A teacher at a leading International School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - 1 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණිය
ඔන්ලයින් ටියුෂන් 1:1 හෝ කුඩා කණ්ඩායම්

Hema Sivanesan (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of teaching experience in Government, International schools and Universities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11 - Zoom

Dilshi Samarakoon (පුරුෂ) - Undergraduate - BA in English [University of Peradeniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11 - Zoom
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති

Sachini Samarasinghe (ස්ත්‍රී) - YKK (Jilin University, China), Passed HSK 5, MBBS undergraduate (Dalian University, China)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 - ඉංග්‍රීසි

Sarani Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma in English Teacher Education at Aquinas University College


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 - ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Ms. Senuri Liyanaarachchi (ස්ත්‍රී) - International School Teacher, Former British Council Trainee English Teacher, Diploma in Primary Education in OUSL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Anuradhi Waidyasekara (ස්ත්‍රී) - TKT / TEFL /TESOL Qualified (UK), M.Ed (City University Malaysia), Ph.D in Education (Reading) (University of Pacific USA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
Radiant International Academy - කොටිකාවත්ත

ආයතනය: Radiant International Academy - ඔබේ දරුවාට තවමත් හොද ඉංග්‍රීසි පන්තියක් ලැබුනේ නැද්ද?


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Radiant International Academy - කොටිකාවත්ත
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - පෙර පාසැල්, 1-11 ශ්‍රේණිය, උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි

Dilmi Maduhansi (ස්ත්‍රී) - Diploma in Psychology and Counseling (IMBS) (UG), B.A. (Hons) in English Language and Literature (UG)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - පෙර පාසැල්, 1-11 ශ්‍රේණිය, උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry