සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා

Kaveetha Kumudumalee (ස්ත්‍රී) - Both Online and Physical, Cambridge & Local syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 කථනය ඉංග්‍රීසි සහ ව්‍යාකරණය පන්ති

Indika Peellage (පුරුෂ) - B.A., Diploma in English (UOC), Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 කථනය ඉංග්‍රීසි සහ ව්‍යාකරණය පන්ති
ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Asela Hemachandra (පුරුෂ) - E.F.C. - University of Colombo, E.T.T. Dip. - Youth Service Council


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Niyomal Rajapaksha (පුරුෂ) - BSc (Undergraduate)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, සා/පෙළ

Sumith Gunawardena (පුරුෂ) - B.A. (English) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in English, Over 20 years of experience, Government school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය, ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS පන්ති

Academically qualified Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Ranzi Yasasvi (ස්ත්‍රී) - Dip. Psychology & Counselling (University of Hertfordshire), Adv. English language (ACBT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Methya Weeraratne (ස්ත්‍රී) - Studied Advanced Level in Bioscience stream, O/L 8As 1B, Cambridge English English Assessment Examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sparkles English Academy - රත්නපුර

ආයතනය: Sparkles English Academy - Ready to dive into the world of English language?


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sparkles English Academy - රත්නපුර
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති

සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති

Binari Ferdinand (ස්ත්‍රී) - HND in English Language [SLIATE], Diploma in English Language Teaching [Lyceum Academy], Diploma in Psychology and Counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පන්ති

ආයතනය: Kusinara Young Learner Centre - Conducted by a well qualified teacher, with more than 20 years in the field of education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry