සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 9, 10, 11 - சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி

Sandaru Chandrapala (ஆண்) - Diploma in Teaching - TESL (TEVC), Diploma in Sinhala


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 9, 10, 11 - சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry