සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (பெண்) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National
தரம் 9, 10, 11 - ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Kithsiri Herath (ஆண்) - National Diploma in Teaching English, Teacher of a National School in Eheliyagoda


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 9, 10, 11 - ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry