සිංහල |  தமிழ் |  English
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி

நிறுவனம்: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி
உங்கள் நம்பிக்கையை வளர்க்க விரும்புகிறீர்களா?

Conducted by: Ms. Hansini Liyanage (Certified Trainer, Life & Business coach)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உங்கள் நம்பிக்கையை வளர்க்க விரும்புகிறீர்களா?
Rainbow Institute of Communication and English - கொழும்பு

Rainbow Institute offers Cambridge International ESOL courses. Learners will be assigned to the level best suited for them after an assessment test


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rainbow Institute of Communication and English - கொழும்பு
Personal Development Trainer இலங்கை

Trainer : Niloufer Perera (பெண்) - MBA (SRIJ), BBA (HR), Project Management CPM, PMP, International NLP Practitioner.
இடங்கள்: மாலபே


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry