සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (பெண்) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Tharushi Yashodha (பெண்) - An undergraduate following bachelor's degree in English at CINEC Campus (Malabe)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்
ஆங்கிலம் மற்றும் எலெக்டியுஷன் - ஒன்லைன் / உடல் வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Splendor Centre for Language and Music - Get rid of all your worries and fears and Improve the fluency of your language skill


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மற்றும் எலெக்டியுஷன் - ஒன்லைன் / உடல் வகுப்புகள்
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி

நிறுவனம்: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி
ஆங்கில வகுப்புகள் - ஆன்லைனில் மற்றும் வீட்டில்

Trilishiya L. Amarasena (பெண்) - BA (English), Diploma in Teaching English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கில வகுப்புகள் - ஆன்லைனில் மற்றும் வீட்டில்
ஆங்கிலம், இலக்கியம், ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், IELTS வகுப்புக்களை

Professionally qualified Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், இலக்கியம், ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், IELTS வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் பயிற்சி - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Elizabeth Fernando (பெண்) - Over 30 years of experience, Government Trained English Teacher, BA (Hons.) UK


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் பயிற்சி - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
A* மாணவரிடமிருந்து OL / IGCSE ஆங்கிலம் கற்கவும்!

Selini Silva (பெண்) - Achieved an A* grade in Cambridge O Level English Language (1123)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
A* மாணவரிடமிருந்து OL / IGCSE ஆங்கிலம் கற்கவும்!
வரலாறு மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 6-11 - ஒன்லைன்

ඔබව නිසැක A සාමාර්ථක් කරා මෙහෙයවන ලංකාවේ හොඳම ඉතිහාසය හා ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් තක්සලාව.


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 6-11 - ஒன்லைன்
தரம் 9, 10, 11 மற்றும் உ/த - ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shiranthi Perera (பெண்) - BA (Hons) in Business Administration London - Met, Former Teacher at Lyceum International School and British Way English Academy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 9, 10, 11 மற்றும் உ/த - ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
AUM ஆங்கில அகாடமி

நிறுவனம்: AUM English Academy - English Language Classes, English Literature Classes, Spoken English for Adults, Spoken English for Kids, Elocution, IELTS


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AUM ஆங்கில அகாடமி
ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - அமாஷா சமரசிங்க

அமாஷா சமரசிங்க (பெண்) - B.Ed TESL (UG), Cambridge English Assessment, Cert. English language (CEL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - அமாஷா சமரசிங்க
கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் சிங்களத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வணிக - தரம் 6-11

Classes are conducted by undergraduates of the University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் சிங்களத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வணிக - தரம் 6-11
சிங்களத்தில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (பெண்) - Undergraduate - University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் வகுப்புக்களை

P.G.N Sameera (ஆண்) - Diploma in teaching English [CINEC Campus], B.A in English (undergraduate) [CINEC Campus]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் வகுப்புக்களை
அனைத்து தரங்களுக்கும் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல்

Angeline Weerasinghe (பெண்) - 30 years of experience in leading schools, Government Trained, Pearson Dip. in Primary Education and child psychology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைத்து தரங்களுக்கும் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry