සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
சா/த கணிதம் / மின்னணு / Arduino / Essential IT

Duneesha Meegalla (ஆண்) - Government school teacher, BSc


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த கணிதம் / மின்னணு / Arduino / Essential IT

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry