සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams, 16 years of experience in teaching French


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் சா/த (தரம் 3 மேல்நோக்கி), உ/த (உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Dilini Samarasinghe (பெண்) - Government School Teacher, National Diploma in French and English, DELF Qualified


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க

Michelle Jayasinghe (பெண்) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெண் ஆசிரியை பிரெஞ்சு மொழியை கற்க
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
சீன மொழி

Sithara Vidanage (பெண்) - BA (Hons) Business & Academic Chinese, Temporary Assignment Lecture [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சீன மொழி
சீன மொழி மொழி வகுப்புக்களை

DP Higher Education (பெண்) - Diploma in Chinese language Jayawardhanapura university


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சீன மொழி மொழி வகுப்புக்களை
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9

Derani Vithanage (பெண்) - Diploma in French at Alliance Française de Kotte, Bachelor of Arts (Honors) in French Language, University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - GCSE சா/த மற்றும் GCSE உ/த, தரம் 1-9
பிரஞ்சு மொழி

Hiruni Caldera (பெண்) - Teaching French since 2018 as a tutor, completed DELF A1


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு மொழி ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Udani Mendis (பெண்) - DELF Certified, Alliance Francaise de Kotte, Sri Lanka, Undergraduate at University of Moratuwa


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு மொழி ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Lakshani Perera (பெண்) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - சா/த

Devshani Perera (பெண்) - University Selected Student who did French for A/LS and following a French diploma at Alliance Française


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - சா/த
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Conducted by Kaushika Kotagodahetti - B. A. University of Peradeniya (French, English, Psychology), Delf B1 (Qualified), LLB (Hons) University of London


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
Eminent Language Academy - ஒன்லைன் மொழி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Eminent Language Academy - The Best & Easy place to learn languages without fear


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Eminent Language Academy - ஒன்லைன் மொழி வகுப்புக்களை
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த

நிறுவனம்: SENSO International Academy - Classes conducted by Saumya Malshani


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த
ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் வகுப்புக்களை

Sudara S. Marasinghe (ஆண்) - Diploma in Psychology & Counselling, Goethe Zertifikat A1, A2, B1 Qualified, University Undergraduate, ACHS Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry