සිංහල |  தமிழ் |  English
Zoom ஒன்லைன் புவியியல் வகுப்புக்களை

Shasikala Madhurangi (பெண்) - 6, 7, 8, 9, 10 හා 11 ශ්‍රේණි දරුවන් සදහා


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Zoom ஒன்லைன் புவியியல் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Irosha Liyanage (பெண்) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
புவியியல் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Dilani Hansamalee (பெண்) - Geography special degree [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
தரம் 6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் புவியியல் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Anuradha Abewickramasinghe (பெண்) - A graduate of the University of Sri Jayewardenapura [specialise in Geography]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் புவியியல் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்
தரம் 6 - சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Geography, English, Civic Education, Health Education - Individual or small group classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
தரம் 6-11 ஒன்லைன் புவியியல் வகுப்புக்களை

T. Rashmi Herath (பெண்) - Sinhala medium Geography classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 ஒன்லைன் புவியியல் வகுப்புக்களை
வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Deeptha Gunarathne (ஆண்) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு புவியியல் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் Education ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Classes facilitated by a qualified teacher from a many International Schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
புவியியல் மற்றும் வரலாறு தரம் 6-11 (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Thiyasha Nanayakkara (பெண்) - An Undergraduate


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் மற்றும் வரலாறு தரம் 6-11 (சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க

Kanchana Jayasinghe (பெண்) - Geography, Civics, History, Health Science, Buddhism


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - நில்மினி ஜெயசிங்க
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்

பிரவினா கல்வி நிறுவனம் - Grade 6 to 11 Online Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்
புவியியல் தரம் 6-11

Rashmi Amarasinghe (பெண்) - BSc. hons (DP) Geo-Spatial Technologies [Sri Jayawardhanapura University]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் தரம் 6-11
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shehani Maduwanthi (பெண்) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11

நிறுவனம்: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry