සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்

Erandi Jayawardane (பெண்) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்
பிலியந்தலை, கொழும்பு மற்றும் பண்டாரகமவில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீட்டிற்குச் சென்று ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிலியந்தலை, கொழும்பு மற்றும் பண்டாரகமவில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீட்டிற்குச் சென்று ஆன்லைன் வகுப்புகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry