සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
தரம் 1-11 நாடகம் மற்றும் அரங்கியல் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Priyadarshani Miss (பெண்) - National School Teacher, BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1-11 நாடகம் மற்றும் அரங்கியல் - தனியார் / குழு வகுப்புக்களை
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்

Ravindu Kalhara (ஆண்) - Home visits in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 13 - கண்டி நடனம் மற்றும் டிரம்ஸ் வாசிக்கும் வகுப்புகள்
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 6 வரை - கண்டி நடன வகுப்புகள்

Ishani Chathurangi Jayasinghe (பெண்) - Home visits in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 6 வரை - கண்டி நடன வகுப்புகள்
Jayodaya Education Center - அதுருகிரிய

நிறுவனம்: Jayodaya Education Center - Classes conducted by qualified and experienced teachers


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Jayodaya Education Center - அதுருகிரிய
Rashali Academy - பாணந்துறை

நிறுவனம்: Rashali Academy - Dancing classes year 1 to 11


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rashali Academy - பாணந்துறை
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்

நிறுவனம்: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to உ/த நடனம் வகுப்புக்களை - ஒன்லைன்
நடன வகுப்புகள் - கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைகள்

Umesha Achini Priyankara (பெண்) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
நடன வகுப்புகள் - கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைகள்
பயிற்சி - சிங்களம், நடனம், வரலாறு

Anupama Wijesinghe (பெண்) - An undergraduate, with over 4 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி - சிங்களம், நடனம், வரலாறு

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry