සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE

Daminda Ranasinghe (ஆண்) - Highly skilled teacher conducting online and home visit classes for individual students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shehani Maduwanthi (பெண்) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
ICES Green Learning Campus - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ICES Green Learning Campus - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர்

Chathumini Kahathuduwa (பெண்) - (UG) Bsc(Hons) in Software Engineering, Java Institute for Advanced Technology, (UG) Bsc in Health Science


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 2 - 5 கணிதம்

Dayana Danoshika (பெண்) - විනෝදයෙන් ගැටලු විසඳන්න ඔබත් අදම එකතු වෙන්න


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 2 - 5 கணிதம்
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை - கொழும்பு

Sriyani (பெண்) - Over 10 + years as a teacher in a leading government school in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1- 5 ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் / கணிதம் வகுப்புக்களை

Amila Ilamperuma (பெண்) - Graduated from the Open University of Sri Lanka with a Bachelor's degree in Education, 12 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வகுப்புகள் 1 முதல் பொது வரை

Zainab Hassandeen (பெண்) - Computer Science Degree from University of WestMinster


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 5 கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம்

Swanya Ferdinandos (பெண்) - Degree in Primary Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 5 கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம்
கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 7

A graduate lady teacher conducts Maths / English classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 7
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் - கணிதம் விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Science, Maths, ICT / Computer Science


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர் - கணிதம் விஞ்ஞானம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் - உள்ளூர் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

Ms. Senuri Liyanaarachchi (பெண்) - International School Teacher, Former British Council Trainee English Teacher, Diploma in Primary Education in OUSL


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் - உள்ளூர் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
கணிதம் - தரம் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Anu Amarasinghe (பெண்) - A graduate teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் - தரம் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்களை - தமிழ் மொழி

Krisha Krishanthani (பெண்) - Completed national diploma in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

Madu Teacher (பெண்) - B.Ed Primary, NDP Primary Education, Diploma in Child Psychology, TKT (Reading)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry