සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
AMI Montessori / Preschool / எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / Day Care / பயிற்சி

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AMI Montessori / Preschool / எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை / Day Care / பயிற்சி
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்

Erandi Jayawardane (பெண்) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்
பிலியந்தலை, கொழும்பு மற்றும் பண்டாரகமவில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீட்டிற்குச் சென்று ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிலியந்தலை, கொழும்பு மற்றும் பண்டாரகமவில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீட்டிற்குச் சென்று ஆன்லைன் வகுப்புகள்
ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்

Shalomi Amanda (பெண்) - Diploma in primary teaching, following external degree in university of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழு / தனியார் வகுப்புக்களை

Stella (பெண்) - Working as a teacher in an international school and experienced more than 15 yrs


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை தரம் 6 - 11

Lakmi Udeshika (பெண்) - Bachelor of Management (Hon) in Supply Chain Management - Undergraduate, CIMA Part qualified, Diploma in Information Technology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை தரம் 6 - 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry