සිංහල |  தமிழ் |  English
Connected கலைக்கூடம்

நிறுவனம்: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Connected கலைக்கூடம்
ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர்

Chathumini Kahathuduwa (பெண்) - (UG) Bsc(Hons) in Software Engineering, Java Institute for Advanced Technology, (UG) Bsc in Health Science


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர்
1 - 6 வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் (பாடத்திட்டம்: உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்)

Mariam Kahldeen (பெண்) - Since September 2013, I have demonstrated my expertise in education through teaching a diverse range of subjects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
1 - 6 வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் (பாடத்திட்டம்: உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்)
கல்வி பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்

Chamika Gamage (பெண்) - Diploma in Primary Teacher Education, BSc (Hons) English Studies [SITC Campus]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கல்வி பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்செல்
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்

Nishadhi Kamburugamuwa (பெண்) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்
விஞ்ஞானம் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Isini Sehansa Amarathunga (பெண்) - Bsc. Biomedical Science Bachelor's degree qualification


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
MayBlu Academy - அதுருகிரிய

நிறுவனம்: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
MayBlu Academy - அதுருகிரிய
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

Madu Teacher (பெண்) - B.Ed Primary, NDP Primary Education, Diploma in Child Psychology, TKT (Reading)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்
தனியார் பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், விஞ்ஞானம்

Judy Rajarathna (பெண்) - BA in English (USJP), BSc in Psychology Hons (OUSL), Over 15 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், கணிதம், சிங்களத்தில், விஞ்ஞானம்
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Athsala Pathirana (பெண்) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்
வீட்டிற்கு வந்து வகுப்புகள் எடுக்கவும் - சிங்களத்தில், கணிதம், விஞ்ஞானம், வரலாறு

Thishani Karunaratne (பெண்) - Teaching diploma in British Council, Bsc. Quantity surveying and Construction Management


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வீட்டிற்கு வந்து வகுப்புகள் எடுக்கவும் - சிங்களத்தில், கணிதம், விஞ்ஞானம், வரலாறு
தரம் 1-6 விஞ்ஞானம் கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Vindya (பெண்) - A Chemistry special graduate, Working as a Science teacher in a leading International school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1-6 விஞ்ஞானம் கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)
ஒன்லைன் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Follow Me Academy - English Language Classes for grades 1 - A/L (with Government text book)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி

Maryam Rizwan (பெண்) - Completed O level and currently in A levels


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry