கலை / வடிவமைப்பு வகுப்புகள்

Deepika Gamalath (பெண்) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Kids Colors Art கலைக்கூடம்

நிறுவனம்: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Kids Colors Art கலைக்கூடம்
தரம் 1- 5 art வகுப்புக்களை

Classes conducted by a teacher attached to a leading government school


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1- 5 art வகுப்புக்களை
Dula art - கலை வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Dula art - கலை வகுப்புகள்
art வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 11 மற்றும் உ/த

Sanjaya Udayakumara (ஆண்) - Over 20 years of experience as an Artist and over 8 years of experience as an Art teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நிவிதிகல


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் art வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் art வகுப்புக்களை

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry