தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழி வகுப்புகள்

Shazna (பெண்) - BSc in Business Management


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இரண்டாம் மொழி தமிழ் மற்றும் சிங்களம் / விசேட தேவை ஆசிரியர்

Y.S. Harshamali Peris (பெண்) - Tamil diploma at University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இரண்டாம் மொழி தமிழ் மற்றும் சிங்களம் / விசேட தேவை ஆசிரியர்
தமிழ் இரண்டாம் மொழி வகுப்புகள்

Upeksha Marasinghe (பெண்) - Diploma in Tamil (University of Colombo), Undergraduate in University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் இரண்டாம் மொழி வகுப்புகள்
தமிழ் மொழி - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1-9

Imashini Hewage (பெண்) - Undergraduate - B.A. (Hons) in Translating Studies - University of Kelaniya, Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1-9
ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - உள்ளூர் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

Sawmi Wijewickrama (பெண்) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - உள்ளூர் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாலர் பள்ளி முதல் தரம் 5 வகுப்புகள்
ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள்

Mahinda Perera (ஆண்) - BA, Diploma in Tamil


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள்
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான

நிறுவனம்: Lalith Athulathmudali Vocational Training Center - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லலித் அதலத்முதலி Vocational Training Center - ரட்மலான
Success Institution - நேகோம்போ

Qualifications : GCE O/L, GCE A/L, Dip. in AMI, Strategic Management & Leadership (Post Graduation) - Reading


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Success Institution - நேகோம்போ
பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துவதற்கு - சிங்களம், கணிதம், தமிழ், ஆங்கிலம்

Yaneesha Gimhani (பெண்) - O/L, A/L, English Diploma, Reading for Diploma course in primary education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் இரண்டாம் மொழி தமிழ் வகுப்புகள்

Fathima Shafana (பெண்) - A qualified Tamil language teacher with 17 years teaching experience in a leading Colombo 7 school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் இரண்டாம் மொழி தமிழ் வகுப்புகள்
தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - 5

Sathsarani Wickramasekera (பெண்) - BA (Special) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Tamil (Department of Official Languages)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - 5
தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை Home visit மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Rose Paul (பெண்) - Teacher at a government school, Experience over 15 years


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் அமர்வு

நிறுவனம்: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் அமர்வு
ஆங்கிலம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை

Dharshanan (ஆண்) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry