සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் தரம் 1 - 11

Sithmi Pramodya (பெண்) - Dip. In Tamil University Of Colombo, Diploma in Tamil Language and Literature University Of Kelaniya, Bachelor in Arts (BA Hons)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் தரம் 1 - 11
தமிழ் - இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்பு

Allen Bonifass (ஆண்) - 15 years Experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் - இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்பு
Sai Academy - Shaping your success story - கொழும்பு

Avorrda Fernando (பெண்) - Reading ACCA and an undergraduate doing BSc. Hons in International Business Management


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sai Academy - Shaping your success story - கொழும்பு
தமிழ் மொழி - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 5

Sanjana Sithumini (பெண்) - Diploma in Tamil


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 5
சிங்களத்தில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (பெண்) - Undergraduate - University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11
தமிழ் வகுப்புகள் - ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Dilshakya Rupasingha (பெண்) - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමාධාරිනී


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் வகுப்புகள் - ஆன்லைன் வகுப்புகள்
தரம் 1 - 5 சிங்களத்தில் / தமிழ் வகுப்புக்களை

Thushni Oshadi Perera (பெண்) - Currently teaching in an international school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சிங்களத்தில் / தமிழ் வகுப்புக்களை
தமிழ் வகுப்புக்களை (வீட்டு விசிட் வகுப்புகள்)

Mrs. Keerthiga (பெண்) - Diploma in Tamil teaching, 13 years teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் வகுப்புக்களை (வீட்டு விசிட் வகுப்புகள்)
தமிழ் இல்லறம் வகுப்பு 1 முதல் 9 வரை

Nishara (பெண்) - Teacher training Tamil language diploma holder. Over 15 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் இல்லறம் வகுப்பு 1 முதல் 9 வரை
Connected கலைக்கூடம்

நிறுவனம்: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Connected கலைக்கூடம்
தரம் 1 to 11 - ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை

Manaheer Sir (ஆண்) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 11 - ஒன்லைன் தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை
தமிழ் மொழி பேசும் வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Impact Academy - We are an Online Academy providing classes and courses for students of all ages


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தமிழ் மொழி பேசும் வகுப்புகள்
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Classes facilitated by a qualified teacher from a many International Schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to சா/த ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள் - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துவதற்கு - சிங்களம், கணிதம், தமிழ், ஆங்கிலம்

Yaneesha Gimhani (பெண்) - O/L, A/L, English Diploma, Reading for Diploma course in primary education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துவதற்கு - சிங்களம், கணிதம், தமிழ், ஆங்கிலம்
MayBlu Academy - அதுருகிரிய

நிறுவனம்: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
MayBlu Academy - அதுருகிரிய

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry