தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 9

Malsha Ratnayake (பெண்) - Diploma in Tamil (Open University, Sri Lanka), Diploma in Tamil (SDTI Campus), Tamil Teacher at a Government School

தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - 9
தமிழ் பாடம்

Thanuja Senarathna (பெண்) - B.A (University of Jayewardenepura), Diploma in Tamil

தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - 5

Sathsarani Wickramasekera (பெண்) - BA (Special) University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Tamil (Department of Official Languages)

தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - 5
දෙමළ දෙවන භාෂා මාර්ගගත පන්ති

Dharshani Miss (பெண்) - Diploma in Tamil (University of Kelaniya), Higher Diploma in Tamil (Buddhist and Pali University)

දෙමළ දෙවන භාෂා මාර්ගගත පන්ති
தமிழ் மொழி வகுப்புக்களை

Samitha Kalupahana (பெண்) - Experienced in teaching science, history and Tamil for students from grade 1 - 11 (O/L)