දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sandani Wanigasinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate University of Sri Jayawardenepura, Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Counselling Dip in SITC Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

Angeline Kishoba (ස්ත්‍රී) - 10 years experience of an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5 - දෙමළ භාෂාව

ආයතනය: Nenasala Malabe - Tamil Language for primary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5 - දෙමළ භාෂාව
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

Waruni Niranjala (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - Completed national diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්

N.M. Namalee (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (National Y.S.C.), Diploma in Tamil Teacher Training (National Y.S.C)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්
දෙමළ, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා පන්ති

Shazna (ස්ත්‍රී) - BSc in Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

M. Thiru (ස්ත්‍රී) - A Law graduate from Staffordshire University and currently reading Attorney-at-Law at the Supreme Court of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති

ආයතනය: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති
දෙමළ, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nivethitha Thiyagaraja (ස්ත්‍රී) - Diploma in early childhood education, Diploma in English, Diploma in IT, Diploma in primary education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Success Institution - මීගමුව

Qualifications : GCE O/L, GCE A/L, Diploma in AMI, Strategic Management & Leadership (Post Graduation) - Reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Success Institution - මීගමුව
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති

Upeksha Marasinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (University of Colombo), Undergraduate in University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Sawmi Wijewickrama (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා

Y.S. Harshamali Peris (ස්ත්‍රී) - Tamil diploma at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry