ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை

Dilini Udakumbura (பெண்) - Working as a teacher since 2013


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், பௌத்தம் வகுப்புக்களை
தரம் 1 to தரம் 5 வகுப்புக்களை

Menu Teacher (பெண்) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to தரம் 5 வகுப்புக்களை
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் / Home visits

Kaushalya Wickramaratne (பெண்) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்

Kumari Seneviratne (பெண்) - Diploma in English, Diploma in Early Childhood Education, 20 years experience in international schools


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்
Brilliant Kids ஒன்லைன் பள்ளி - சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், ENV, பௌத்தம்

நிறுவனம்: Brilliant Kids Online School - Classes for grades 1 to 4


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Brilliant Kids ஒன்லைன் பள்ளி - சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், ENV, பௌத்தம்
ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Teacher at Cambridge School of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆண்டு 1 முதல் 5 வரையிலான மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள்

Peshala Thilakshani (பெண்) - Diploma in Primary Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆண்டு 1 முதல் 5 வரையிலான மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 1-5 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழி

Ruvini Galagedara (பெண்) - B.A. English Language and Teaching Literature (UG), Diploma in Early Childhood and Primary Education, Diploma in English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 1-5 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழி
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம்

Madushani Aththanayaka (பெண்) - B.A. [University of Kelaniya]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், கணிதம்
Thinetha Academy - கெஸ்பேவ

நிறுவனம்: Thinetha Academy - Classes are conducted by experienced English medium school teachers


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Thinetha Academy - கெஸ்பேவ
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Athsala Pathirana (பெண்) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்
ஆன்லைன் வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Child Paradise Educational Institute - Classes conducted by an after A/L student


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் வகுப்புகள்
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
கணிதம், சிங்களத்தில், ENV, தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 5

Iresha Dissanayake (பெண்) - Online Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், சிங்களத்தில், ENV, தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 5
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - தரம் 1 - 5 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nipuni Fernando (பெண்) - Diploma in Primary Teaching, TKT, BA in English [University of Sri Jayawardenapura], An experienced Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - தரம் 1 - 5 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry