සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - மஹரகம

LIFN - A government accredited institution and a vibrant and dynamic destination for anyone chasing a fitness related career


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - மஹரகம
ஒன்லைன் யோகா வகுப்புக்களை

Dr. Chandhi Rajapakshe (பெண்) - A qualified Ayurvedic Doctor (SLAMC Registered), M Sc in Pharmaceutical Botany stream


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் யோகா வகுப்புக்களை
Coaching, Psychotherapy, Hypnotherapy and NLP Training

Jayamini D. Samarathunge (பெண்) - Certified Trainer and Master Practitioner in NLP, SMT  Sequential Mind Technology and Hypnotherapy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Coaching, Psychotherapy, Hypnotherapy and NLP Training

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry