සිංහල |  தமிழ் |  English
பார்மசி உதவியாளர் படிப்பு

நிறுவனம்: Ceylonpharma College - Our highly qualified teachers are not just here to teach they are here to train


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பார்மசி உதவியாளர் படிப்பு
பார்மசிஸ்ட் படிப்பு - ஒன்லைன்

Kasun Lankapura (ஆண்) - Internal Pharmacist / Diploma in Pharmacist


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பார்மசிஸ்ட் படிப்பு - ஒன்லைன்
மருந்தாளுனர் படிப்புகள்

நிறுவனம்: Ceylon Pharama College - We prepare you to be brilliant in the competitive field of pharmaceuticals


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மருந்தாளுனர் படிப்புகள்
Harward College கொழும்பு

நிறுவனம்: Harward College Colombo - An innovative Sri Lankan college that offers official undergraduate and graduate university courses


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Harward College கொழும்பு
மருந்தாளுநர் பாடநெறி

Senarath Maldunnarachchi (ஆண்) - Master Pharmacist with over 18 years teaching experience, Member of the Commonwealth Pharmacist's Association (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மருந்தாளுநர் பாடநெறி
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

நிறுவனம்: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry