සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்

Darshani Chandrasena (பெண்) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்
Prestantia மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி - மொரட்டுவ

நிறுவனம்: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Prestantia மேலைத்தேய சங்கீதம் பள்ளி - மொரட்டுவ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry