සිංහල |  தமிழ் |  English
சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை - எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்

நிறுவனம்: BrighterBee - Secure your A* under the guidance of the Best


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை - எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்
புவியியலுக்கான வகுப்புகள்

Elaine De Silva (பெண்) - BA degree - Geography, MA - Geography, Achievements in world prizes for geography, More than 30 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியலுக்கான வகுப்புகள்
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

Group or Individual classes conducted by senior tutors


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை
புவியியல் (8, 9, 10, சா/த, AS, உ/த) எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்

Lochana Maddumage (ஆண்) - Holds an Honors degree in Geography from the University of Sri Jayewardenepura with six years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் (8, 9, 10, சா/த, AS, உ/த) எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry