සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
கணிதம் தரம் 6-11 - நளிந்த குமார் கீர்த்திசிங்க

நளிந்த குமார் கீர்த்திசிங்க (ஆண்) - Over 25 years of teaching experience


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் தரம் 6-11 - நளிந்த குமார் கீர்த்திசிங்க

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry