සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - නලින්ද කුමාර කීර්තිසිංහ

නලින්ද කුමාර කීර්තිසිංහ (පුරුෂ) - Over 25 years of teaching experience


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - නලින්ද කුමාර කීර්තිසිංහ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry