සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11

Wazna Shireen (பெண்) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to தரம் 11

TOP AD


விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 6 - சா/த

Asani Senanayake (பெண்) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 6 - சா/த
விஞ்ஞானம் பயிற்சி தரம் 6-11 - சானக திஸாநாயக்க

Chanaka Dissanayake (ஆண்) - BSc (Bio) OUSL


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் பயிற்சி தரம் 6-11 - சானக திஸாநாயக்க

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry