සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (ஆண்) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

TOP AD


பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்

Sanvedi Pathirana (பெண்) - B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்
6, 7, 8, 9, 10, 11 - கணிதம்

Duminda Wijethunga (ஆண்) - Sinhala medium Mathematics Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6, 7, 8, 9, 10, 11 - கணிதம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry