සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 3, 4, 5 புலமைப் பாரிசில் வகுப்புக்கள்

பரநிருபசிங்கம் பிரதீபன் (ஆண்) - 1998ம் ஆண்டிலிருந்து புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருகின்றேன்


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 3, 4, 5 புலமைப் பாரிசில் வகுப்புக்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry