2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - தரம் 1 - 5
சர்வதேச பாடத்திட்டம் - தரம் 1 - 5

பரீட்சைகள்
உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa