සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
ஒன்லைன் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10

Sampath Abeywardena (ஆண்) - Bachelor of Science [University of Peradeniya], Trained Teacher in Government schools, Over 10 years teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry