සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
உ/த வணிக வகுப்புக்களை - வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் கணக்கியல்

நிறுவனம்: Yasora Education Institute - Business Studies, Economics, Accounting Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வணிக வகுப்புக்களை - வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் கணக்கியல்
கணிதம் தரம் 6 - 11 - இஷார பண்டார

Ishara Bandara (ஆண்) - BSc Physical Science (University of Jaffna)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் தரம் 6 - 11 - இஷார பண்டார

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry