සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (ஆண்) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

TOP AD


கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் வீட்டிற்கு வரும் - கொழும்பு

Danushka Bogala (ஆண்) - Teacher at, Asian International School, Lyceum International School, Engineer, Bsc (hons) Eng University of Moratuwa


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் வீட்டிற்கு வரும் - கொழும்பு

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
கேம்பிரிட்ஜ் - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Anupama Wickramarachchi (பெண்) - BSc (Hons) Colombo [Biotechnology Special], P.G.Dip. in Science Education [Peradeniya]


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry