සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

TOP AD


ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ

Danushka Bogala (පුරුෂ) - Teacher at, Asian International School, Lyceum International School, Engineer, Bsc (hons) Eng University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)
කේම්බ්‍රිජ් - ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති

Anupama Wickramarachchi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Colombo [Biotechnology Special], P.G.Dip. in Science Education [Peradeniya]


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් - ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry