සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - தனுஜ் தஷ்மிகா

தனுஜ் தஷ்மிகா (ஆண்) - GCP Psychology LIPS, Dip in Child P.Edu (SITC), Dip in HRM (LPRC), Dip in Primary Teaching (ITTA), Dip in Primary Teaching (OUSL)


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - தனுஜ் தஷ்மிகா

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry