සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள்

S. Mallawaarachchi (பெண்) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெரியவர்கள் ஸ்போகன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள்
அனைவருக்கும் ஆங்கில பயிற்சி

Ajith Marius (ஆண்) - Post Graduate Diploma in Education, about 30 years experience in the teaching field


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைவருக்கும் ஆங்கில பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry