සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (பெண்) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National
அனைவருக்கும் ஆங்கில பயிற்சி

Ajith Marius (ஆண்) - Post Graduate Diploma in Education, about 30 years experience in the teaching field


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைவருக்கும் ஆங்கில பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry