සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
கணித வகுப்புகள் - வீடு திரும்புதல் - வகுப்புகள் 6-11

Chalitha Ranga (ஆண்) - BSc (University of Kelaniya), Government School Teacher


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணித வகுப்புகள் - வீடு திரும்புதல் - வகுப்புகள் 6-11
கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

Malinda Kodisinghe (ஆண்) - A qualified and experienced tutor.
இடங்கள்: அட்டனகள்ள


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் பயிற்சி - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry