සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


உ/த பொருளியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Pradeepthika Withana (பெண்) - MBA [University. of Colombo], BSc (Major in Economics) University of Peradeniya , PG Dip - Marketing – CIM-UK


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த பொருளியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
உ/த பொருளியல் தனியார் or குழு வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Samith Alwis (ஆண்) - Econ (Sp) University of Kelaniya, School teacher


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த பொருளியல் தனியார் or குழு வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry