සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் பயிற்சி

Dushan Rathnaweera (ஆண்) - B Com (Sp) USJP, ICASL - Business Level


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry