සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் இலக்கணம் மற்றும் பேச்சுத்திறன் / ஆங்கிலம் இலக்கியம் தரம் 10/11 உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nisha Gunawardana (பெண்) - Well qualified teacher with over 10 years experience in teaching/lecturing at leading international schools / private campuses


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் இலக்கணம் மற்றும் பேச்சுத்திறன் / ஆங்கிலம் இலக்கியம் தரம் 10/11 உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தரம் 6 - 11 ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Thusitha Udayanga (ஆண்) - Over 20 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 11 ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry